Palvelujen verkostosuunnitelman toimeenpanossa on huomioitava henkilöstön osallistaminen

Kun palvelujen verkostosuunnitelman hyväksymisen jälkeen alkaa suunnitelman toimeenpanovaihe on erityisen tärkeää osallistaa henkilökunta ihan sieltä ruohonjuuritasolta mukaan toimeenpanon suunnitteluun ja toteutukseen. 

Henkilöstön riittävyys on todettu suunnitelmassa kriittiseksi tekijäksi. Jo tällä hetkellä on henkilöstövajetta erityisesti lähihoitajien, sairaanhoitajien sekä yleislääkärien osalta, mutta tulevaisuudessa on odotettavissa myös muiden ammattiryhmien, kuten sosiaalialan ammattilaisten, osalta pulan lisääntyvän. 

Olemme siis tilanteessa, jossa vetovoiman lisäksi on myös pitovoimaan kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kappaleessa 8.3 Henkilöstön tuottavuus terveysasemittain, todetaan yhden merkittävän tekijän olevan terveysaseman koon. Samalla kuitenkin todetaan, että henkilöstön tuottavuuteen vaikuttavat myös monet muut tekijät. Mielestäni näillä muilla tekijöillä on suurempi painoarvo, jotka on huomioitava niin pienissä kuin suuremmissakin yksiköissä. Yksittäisen työntekijän osalta tuottavuus perustuu työkykyyn, osaamiseen, motivaatioon ja sitoutumiseen. Organisaatiotasolla taas siihen vaikuttavat merkittävästi esimiestyö, johtaminen, kulttuuri, ilmapiiri ja työyhteisö. 

Erityisesti henkilöstön hyvät vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä tulee varmistaa. Näin henkilöstön halua ja kykyä etsiä ja toteuttaa uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja työn tekemiseen lisääntyy. Henkilöstön tulee olla tietoisia, missä palvelujen verkoston toimeenpanossa mennään, keskustelun tulee olla aitoa, ei pelkästään jo päätetyistä asioista tiedottamista. 

Avainasemassa vastavuoroisen keskusteluilmapiirin luomisessa ovat lähiesihenkilöt ja asemansa perusteella henkilöstön edustajat, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Siksi on tärkeää, että tulevassa tilasuunnittelussa huomioidaan henkilöstön edustajien tilatarpeet ja työvälineet. Heillä tulee olla tilat, jossa voivat säilyttää luottamuksellisia asiakirjoja turvallisesti tietosuojan vaarantumatta. Huomiota on kiinnitettävä tilaratkaisussa myös siihe, että työntekijät voivat asioida luottamusmiehen luona yksityisyyden vaarantumatta. Pidetään siis huolta, että henkilöstön edustajilla tulevaisuudessakin on tilat ja työvälineet, joissa on huomioitu nämä erityistarpeet. 

Kiitosta ansaitsee se, että luottamusmiehillä on edustus johtoryhmissä- ja tiimeissä sekä se, että henkilöstön edustajat pääsevät osallistumaan  myös meidän seminaareihin. 

Lähiesihenkilöillä on tärkeä rooli muutoksen johtamisessa. Heidän jaksamiseen ja työhyvinvointiin panostaminen ei saa unohtua, kun haluamme saavuttaa hyvinvointialueestamme vetovoimaisen kohteen työnhakijan näkökulmasta. Lähiesihenkilöille on turvattava riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia yhdessä työntekijöidensä kanssa osallistua toimeenpanon suunnitteluun ja toteutukseen. Yhdessä tekemällä, toisia kuunnellen voidaan osoittaa, että sanonta ”huono maine kiirii kauas” toimii toisinkin päin. Voimme hyvällä, työntekijöitä osallistavalla tavalla luoda hyvinvointialueestamme sekä veto- että pitovoimaisen työpaikan ja osoittaa, että myös  ”hyvä maine kiirii kauas” 

Lopuksi haluan ottaa kantaa sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa tekemiin muutosesityksiin. 

Palveluverkkosuunnitelman suurin puute on, että pienten terveysasemien muuttamista sote-yksiköiksi on kuvattu erittäin ohuesti. Emme tätä palveluverkkoasiakirjaa lukemalla saa riittävää käsitystä siitä, millaisia palveluita sote-yksiköistä tullaan jatkossa tarjoamaan. Emme myöskään tiedä, millaisia henkilöstövoimavaroja sote-yksiköihin aiotaan kohdentaa tai millaisin taloudellisin resurssein toimintaa tullaan toteuttamaan. Näissä palvelupisteissä on kuitenkin kyse merkittävistä ihmisten lähipalveluista.

Ennen strategisen linjauksen tekemistä sote-yksiköihin siirtymisestä, pitäisi nämä asiat selvittää yhdenvertaisesti kaikkien pienten terveysasemien osalta. Näin suurta muutosta terveysasemien nykyiseen toimintaan ei ole mahdollista hyväksyä ilman kunnollista tietopohjaa muutoksesta.

Sama periaate pätee kuntoutuskeskuksen tilaratkaisuun, joka nyt jää ilmaan palveluverkkoasiakirjassa. Ensin sitoudumme luopumaan tilasta ja vasta sitten käynnistämme selvittelyt. Tämä menee väärin päin.

Siksi kannatan sosialidemokraattien muutosehdotuksia.

Kommentit

Jätä kommentti